Badania naukowe nad AR

O Rzeczywistości Rozszerzonej

Potencjał edukacyjny AR

Badania naukowe

Nasze realizacje

Współpraca

Plantronics Worksnug Oranienburger Straße, źródło: flickr.com/photos/plantronicsgermany (CC BY-ND 2.0).Małe zainteresowanie technologią AR ze strony osób, które edukują dzieci i młodzież może wynikać z małej liczby badań naukowych dotyczących wykorzystania AR w edukacji (braku potwierdzenia w sposób naukowy skuteczności AR w edukacji), bardzo małej liczby szkoleń czy konferencji z tego zakresu (pierwsza ogólnopolska konferencja dotycząca AR w edukacji odbyła się w Polsce w 2015 r.). Ten stan potwierdza Wojciech Wiśniowski – autor rozdziału o rzeczywistości rozszerzonej w „Księdze trendów w edukacji 2.0” wskazując na „brak przetestowania i udowodnienia, w jakich obszarach edukacyjnych wykorzystanie AR mogłoby przynieść korzyści” (Wiśniowski, 2015). Piotr Szlagor dodaje, że „ze względu na to, że systemy AR w powszechnym użyciu pojawiły się w ostatnich latach, nie istnieją jeszcze wyniki badań nad ewentualnym ich ubocznym wpływem na psychikę człowieka. (Szlagor, 2010)

Augmented reality with LEGO, źródło flickr.com/photos/antjeverena (CC BY-SA 2.0)W Polsce na uwagę zasługują badania prof. dr hab. Barbary Sosińskiej-Kalaty, których celem była ocena przygotowania nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych oraz możliwości korzystania przez nich z innowacyjnych pomocy dydaktycznych opartych na technologii AR (rozszerzonej rzeczywistości) i innych technologiach cyfrowych. Część badań dotyczyła porównania atrakcyjności zajęć chemicznych z  wykorzystaniem doświadczeń chemicznych, eksperymentów w rzeczywistości rozszerzonej oraz multimediów dla uczniów gimnazjów. W wyniku badań stwierdzono, że największą atrakcyjnością cieszyły się zajęcia, podczas których uczniowie mieli możliwość samodzielnego wykonywania eksperymentów laboratoryjnych. (…) Ocena satysfakcji uczniów z eksperymentowania przy użyciu rozszerzonej rzeczywistości jest tylko nieznacznie niższa, przewyższa jednak wyraźnie – jak wykazały badania – swym potencjałem multimedia. Wskazuje to, że w szkołach, które nie mają zaplecza chemicznego, lecz korzystają z projektorów, telewizorów czy tablic multimedialnych, eksperymentowanie w  rzeczywistości rozszerzonej jest doskonałą alternatywą dla zajęć z  chemii z  wykorzystaniem przysłowiowej „kredy i  tablicy”, czy też materiałów multimedialnych. Taka forma zajęć jest dla uczniów zdecydowanie bardziej atrakcyjna, a osiągane korzyści są możliwie najbardziej zbliżone do osiąganych, dzięki samodzielnie wykonywanym eksperymentom chemicznym.(Sosińska-Kalata, 2015)

W latach 2003-2013 na świecie zostały przeprowadzone pojedyncze badania w różnych miejscach na świecie dotyczące wykorzystania technologii rzeczywistości rozszerzonej w edukacji. Badacze skupili się na aspektach związanych z zastosowaniem, zaletami, wadami i skutecznością technologii AR. Wykaz badań oraz wnioski z nich płynące prezentuje raport pt. AugmentedRealityTrends in Education: A SystematicReview of Research and Applications. Educational Technology &Society.(Bacca, Baldiris, Fabregat, Graf i Kinshuk, 2014). Autorzy w podsumowaniu raportu podkreślili potrzebę dalszych badań w tym zakresie. Ten wniosek potwierdzają także autorzy artykułu „Wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej w nauczaniu nauk ścisłych: zagadnienia i perspektywy” opublikowanego w publikatorze Komisji Europejskiej „eLearningPapers nº39 Badanie kontinuum fizyczno-cybernetycznego w nauczaniu” (Tomara i Gouscos, 2014).

Bibliografia:

Bacca, J., Baldiris, S., Fabregat, R., Graf, S. i Kinshuk, &. (2014). Augmented Reality Trends in Education: A Systematic Review of Research and Applications. Educational Technology & Society.
Sosińska-Kalata, B. -p. (2015). Kompetencje cyfrowe nauczycieli przedmiotów ścisłych w gimnazjach i nowoczesne technologie w dydaktyce chemii. Warszawa: Wydawnictwo SBP Warszawa.
Tomara, M. i Gouscos, D. (2014, 2 7). Wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej w nauczaniu nauk ścisłych: zagadnienia i perspektywy. Open Education Europa.
Wiśniowski, W. (2015). Rzeczywistość rozszerzona . W p. zbiorowa, Księga trendów w edukacji 2.0 (str. 223). Warszawa: Young Digital Planet SA.