Wirtualny świat naszych dzieci

Szkolenia: Bezpieczeństwo w sieci, Cyberprzemoc (agresja elektroniczna), Cyfrowi tubylcy-cyfrowi imigranci (konsultacje dla rodziców dzieci w wieku 3-16 lat), Problematyka gier komputerowych, Cyfrowy tubylec w naszym domu.

Nie ma już podziału na nadawców i odbiorców. Teraz każdy może być kreatorem treści, którą w łatwy sposób opublikuje w Internecie. Bez względu na to, czy będzie to wartościowy przekaz czy demoralizująca treść na pewno znajdzie grupę odbiorców. Wśród nich znajdują się także nasze dzieci, którzy prędzej czy później trafią na różnej jakości zasoby globalnej sieci. Nie ma sensu zadawać sobie pytania, co zrobić, żeby uchronić moje dziecko lub ucznia przed „tym całym złem”. Warto przyjrzeć się zjawiskom zachodzącym w Internecie i spróbować towarzyszyć nastolatkom w eksploracji wirtualnego świata.

 


Współpraca z NPDN „Sof-Okles”:

  • Zagrożenia związane z cyberprzemocą (1/2)

(zajęcia skierowane do uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej, nauczycieli, rodziców uczniów)

Zajęcia mają na celu uświadomienie uczniom, nauczycielom/rodzicom zagrożeń związanych z cyberprzemocą. Edukator podczas zajęć z uczniami określa sposoby wykorzystania komputera i internetu oraz wspólnie z uczniami dokonuje ich kategoryzacji. Za pomocą prezentacji przypadków analizuje właściwie i niewłaściwe zachowania ofiar i świadków cyberprzemocy, wskazując jednocześnie różne sposoby na uzyskanie pomocy w sytuacjach zagrożenia agresją elektroniczną. Po zajęciach uczniowie mają świadomość problemu, potrafią zdefiniować oraz wskazać zachowania związane z cyberprzemocą oraz możliwości rozwiązań omawianych sytuacji.

Spotkanie z nauczycielami/rodzicami ma na celu podsumowanie zajęć z uczniami. Prowadzący spotkanie omawia zagadnienia związane z nowymi mediami, komunikacją zapośredniczoną, agresją elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy w oparciu o badania statystyczne. Celem spotkania jest także wskazanie działań profilaktycznych. Po zakońoczeniu części prezentacyjnej nauczycieli (rodzice) mają możliwość konsultacji grupowych i indywidualnych.

Nauczyciele/ rodzice po zakończeniu zajęć mają świadomość zagrożeń związanych z cyberprzemocą, znają skalę zjawiska wśród dzieci i młodzieży w polskich szkołach (ich szkole), potrafią wskazać zachowania związane z cyberprzemocą oraz podać możliwości przeciwdziałania i rozwiązania trudnych sytuacji.

  • Bezpieczeństwo w sieci (2/2)

(zajęcia skierowane do nauczycieli)

Zajęcia mają na celu zwiększenie świadomości dotyczącej zagrożeń występujących w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy, szkodliwych treści oraz ochrony danych osobowych.
Edukator podczas zajęć w formie warsztatu stwarza warunki do treningu podstawowych umiejętności informatycznych niezbędnych do poruszania się w wirtualnym świecie. Uczestnicy mają szansę do zapoznania się z modelowym  „Szkolnym systemem reagowania w przypadku cybeprzemocy”. Po zakończeniu zajęć dysponują wiedzą odnoście dostępnej oferty
edukacyjnej dla nauczycieli związanej z bezpieczeństwem w sieci.

Uwaga! Powyższe szkolenia realizowane są wyłącznie przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Sofo-Okles”.
Zapisy: tel/fax (081) 825-76-83, e-mail: info@sof-okles.edu.pl.


Wakacyjny przegląd komputerów